Galerie zdjęć  

   
Warsztaty kosztorysowe Szczyrk 2014
Warsztaty kosztorysowe Szczyrk 2014
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Sprawozdanie z konferencji "Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie"

W dniach 20 i 21 marca 2014 r. w Warszawie zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizował Konferencję
„KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE".
Od 2001 r. upłynęło kilkanaście lat odkąd wygasła ostatnia regulacja dotycząca metod kosztorysowania robót budowlanych poza zamówieniami publicznymi. Ostatnie lata pokazały, że szacowanie wartości oraz kalkulacje cen robót budowlanych mają istotne znaczenie dla przebiegu procesu inwestycyjnego, a w konsekwencji także wpływają na kondycję firm budowlanych. Stąd pomysł na tematykę konferencji wydawał się ciekawy i aktualny - popatrzmy jak wygląda kosztorysowanie w innych krajach.
Patronaty medialne objęły: Builder, Buduj z Głową oraz Budownictwo i Prawo. Członkowie wspierający Stowarzyszenia również się zaangażowali, poprzez publikacje o konferencji (WACETOB i ORGBUD-SERWIS), materiały (DATACOMP) lub wystąpienia podczas konferencji ORGBUD-SERWIS i PROMOCJA. Należy podkreślić, że licznie uczestniczyli w konferencji nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale także przedstawiciele producentów oprogramowania wspomagającego kosztorysowanie i wydawnictw cenowych, a także studenci uczelni warszawskich.


Przedstawiciel ORGBUD-SERWIS zaprezentował wydawnictwa do kosztorysowania szczegółowego, uproszczonego i szacowania kosztów inwestycji.
Przedstawiciel PROMOCJI podjął próbę odpowiedzi na pytanie czy programy kosztorysowe są gotowe do sporządzania wycen zgodnych z wymaganiami kontrahentów zagranicznych na przykładzie możliwości programów SEKO.
Referaty podczas dwudniowych obrad poświecono kosztorysowaniu w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach i Mongolii.
Pierwszy referat wygłosiła Balbina Kacprzyk. Omówiła w nim wybrane zagadnienia kosztorysowania inwestycji w Stanach Zjednoczonych, poprzez omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego na podstawie narzędzia do kontroli jego przebiegu, zwanego w skrócie WBS („Work Breakdown Structure") a także pojęć i definicji. Kosztorysanci stosują kilka rodzajów kosztorysów (Class od 1 do 5), o różnym stopniu dokładności i szczegółowości wycen, pokazano przykłady zarówno tabel kosztorysów, jak również wydawnictw cenowych, w tym najpopularniejszego RSMeans. Zainteresowanie uczestników wzbudziła informacja, że koszt robocizny jest liczony dwukrotnie: Cost Estimate (Union Labor) – wycena dla robocizny opartej o płace robotników będących członkami związków zawodowych oraz Cost Estimate (Shop Labor) – dla robotników niebędących (przynajmniej częściowo) członkami związków zawodowych.
Zaprezentowano pokrótce klasyfikacje robót: MasterFormat opracowany przez CSI („Construction Specification Institute") i Uniformat, opracowany przez ASTM (American Society Testing and Materials). Obecnie rozwijany jest nowy system klasyfikacji Budowlanej OmniClass (OCCS). OmniClassis ma być systemem uniwersalnym, znajdującym również zastosowanie w nowej technologii BIM (Building Information Modeling/Management), która pozwala na gromadzenie pełnej informacji o obiekcie w postaci elektronicznej i jej modyfikację tak, aby odzwierciedlała poszczególne etapy powstawania, eksploatacji i likwidacji obiektu.
Szerzej technologię BIM zaprezentował Stanisław Moryc. Omówił historię powstania i stosowanie tej technologii w USA oraz w Europie oraz podstawową różnicę między systemami CAD, w których dane o projekcie są zwykle rozproszone w wielu plikach a technologią BIM, gdzie mamy do czynienia z MVD - Model View Definitions. Wskazał na rozwijający się specjalny format wymiany danych IFC, zawierający nie tylko komplet danych „CADowskich" ale pozostałych, wymaganych przez poszczególne branże. Według autora kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego jest jedną z branż, która może wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny. Projektowanie w technologii BIM polega na korzystaniu z bibliotek elementów strukturalnych o zdefiniowanych parametrach geometrycznych i materiałowych. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia.
Kolejny referat wygłosił Krzysztof Busłowicz, w którym omówił w pierwszej części wybrane zagadnienia z kosztorysowania niemieckiego, w drugiej zaś wskazał różnice w odniesieniu do naszych metod kosztorysowania. Autor podał, że w kosztorysowaniu niemieckim występuje praktycznie jedynie metoda uproszczona. Wykonawcy dysponują nie tylko ogólną bazą katalogową, która jest traktowana jako punkt wyjścia, ale także własnymi rozwiązaniami (bazą wiedzy).
Jako przykład podał jeden z bardziej znanych klasyfikatorów - opracowanie firmy "sirAdos", zawierającej opisy robót oraz ceny.
Następnie wymienił czego szczególnie brakuje polskim kosztorysantom, a mianowicie według autora klasyfikatora robót, zbioru uniwersalnych opisów robót i zasad obmiarowania, powszechnego formatu wymiany danych. Przedstawił propozycje stosowania formuł w kalkulacjach metodą szczegółową.
Tematykę kosztorysowania na rynku niemieckim kontynuował Mirosław Żyznowski. Bardzo obszernie omówił zagadnienia związane z „liczeniem kosztów".
Szczegółowo omówiono stopnie kalkulacji kosztów inwestycji budowlanych, metody kalkulacji i standardowy układ przedmiaru robót STL-Bau. Natomiast z referatu wynika, że niemiecki system kosztorysowania robót opiera się na kilku bardzo ważnych standardach do których należą m. in. : wzorcowa struktura kosztów wg normy DIN 276, standardowe dynamicznie tworzone opisy robót - STLB- Bau – Dynamische BauDaten, standardowe specyfikacje techniczne definiujące przekazanie wykonawcy niezbędnych informacji o wyrobach budowlanych, warunkach lokalnych wykonania robót czy też zasady przedmiarowania/obmiarowania i rozliczania - VOB (C), standardowe formaty wymiany danych między uczestnikami procesu budowlanego – GAEB. Niemiecki system kalkulacji kosztów robót budowlanych jest aktualnie integrowany z systemami CAD za pomocą technologii BIM, w której łączy się cyfrowy opis ilościowo – jakościowy robót z informacjami kosztowymi.
Zagadnienia ofertowania na rynku niemieckim przedstawił Marcin Woźny. Na wstępie opowiedział o historii zamówień robót, sięgającej hamburskiego zarządzenia w sprawie dostaw robót budowlanych z 1617 r. Zasada, iż kryterium najniższej ceny nie może samoistnie decydować o wyborze oferty, została po raz pierwszy wyrażona w okólniku pruskiego Ministerstwa do Spraw Robót Publicznych z 1885 r. Przewidziano w nim, że wybór może paść wyłącznie na ofertę, która zapewnia należyte i terminowe wykonanie zamawianych prac bądź dostaw, a nie na ofertę z najniższą ceną. Autor omówił także obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych, a więc wartości progowe oraz terminy na złożenie ofert.
Dwie różnice są wyraźne, a mianowicie: najczęściej jest stosowane rozliczanie na podstawie obmiaru robót oraz kalkulowanie nakładów robocizny w minutach, a nie jak w Polsce roboczogodzinach.
Ostatni referat to omówienie kosztorysowania i ofertowania w robót budowlanych w Chinach i Mongolii przez Dariusza Rajczyka. Obszar Chin to miejsce, w którym realizowana jest obecnie na świecie największa liczba inwestycji budowlanych. Kosztorysowanie robót budowlanych w Chinach i w Mongolii opiera się na stosowaniu dla potrzeb wyceny projektu bazy normatywnej norm roboczych, nakładów rzeczowych, robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych oraz baz cenowych dla konkretnych robót branżowych stanowionych prawem. Autor omówił system zamówień publicznych, proces zarządzania kosztami projektu i budowy oraz ceny robocizny, materiałów i sprzętu. Zwrócił uwagę na to, że jak funkcjonuje monitoring i kontrola kosztów budowy, że mają one charakter jawny, dostępny dla wszystkich uczestników postępowania oraz służb kontrolnych oraz organów ścigania mających dostęp do informacji na każdym etapie budowy bez nakazów prokuratorskich. W procesie monitoringu kosztów budowy uczestniczy zazwyczaj projektant/architekt i kosztorysant. W Chinach też zaczyna być wykorzystywana technologia BIM i są z nią związane duże nadzieje, na wyeliminowanie błędów i nowych możliwości automatycznego kosztorysowania - na podstawie danych IFC modelu projektu - dla budownictwa halowego, hal fabrycznych i składowych oraz obiektów liniowych infrastruktury.
Z referatów prezentowanych na konferencji wynika, że wiele elementów kosztorysowania jest podobnych do ich polskich odpowiedników. Dyskusja na Konferencji pokazała złożoność zagadnień, jak pogodzić potrzeby inwestorów, zamawiających i wykonawców, jakie opracować zasady i standardy dla remontów i inwestycji mniej i bardziej skomplikowanych tak, aby były pomocne dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym także dla biegłych i Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB.
Wszyscy wskazywali na konieczność uporządkowania zagadnień kosztowych w procesie inwestycyjnym, a przede wszystkim na brak klasyfikacji robót. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych czy wprowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad nie są w żadnym razie wystarczające ani pomocne. Oprogramowań wspomagających kosztorysowanie jest wiele, podobnie wydawnictw cenowych ale nie są spójne i nie współpracujące w pełni. Przed nami wyzwanie związane z technologią BIM, pytanie na ile i jak szybko znajdzie realne zastosowanie. Bez wsparcia i integracji całego środowiska kosztorysantów, producentów oprogramowania i wydawców baz cenowych trudno będzie opracować i wdrożyć standardy kosztorysowania. Wiele dyskusji, także w Polsce wnosi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i może wpłynąć również na zmianę podejścia do zagadnień wycen i kalkulacji w całym procesie inwestycyjnym.


Opracowanie: Balbina Kacprzyk

 Zdjęcia>>

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych