Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB - marzec 2013
Konferencja SKB - marzec 2013
   
banner www 2019
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Standardy i wzorce dokumentacji kosztowych w procesie inwestycyjnym

W dniach 3 i 4 listopada br. odbyła się XVI Konferencja Częstochowska, którą wspólnie zorganizowały Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Komitet Ekonomiki Budownictwa oraz WACETOB. Patronatu udzieliły: Ministerstwo Infrastruktury oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Ministerstwo reprezentował Krzysztof Antczak – Dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki, który przedstawił uczestnikom zakres i kierunki pracy departamentu, a więc, że jest planowane wdrożenie dyrektyw w sprawie świadectw charakterystyk energetycznych (nowa ustawa, wyłączająca te zagadnienia z PB), nowe rozporządzenie o wyrobach budowlanych a także prace nad kodeksem budowlanym.
Konferencja była poświęcona dokumentacjom kosztowym w procesie inwestycji, przybliżającym planowaną wartość przedsięwzięcia, systemom rozliczeń robót proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, komputerowemu wspomaganiu kosztorysowania i rozliczania, a także umowom o roboty budowlane oraz prawu autorskiemu.
Na wstępie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olgierd Sielewicz w przemówieniu rozpoczynającym obchody 30-lecia WACETOB-u, przypomniał historię powstania firmy oraz zakres działalności zmieniający się w ciągu tych lat, wymienił także zasłużonych pracowników. Wieloletnim uczestnikom Konferencji wręczył z tej okazji okolicznościowe dyplomy.
Podczas obrad wygłoszono 6 referatów.
W pierwszym referacie Ewa Wiktorowska przedstawiła systemy rozliczeń robót, wskazując na niejednolite wymagania instytucji wdrażających, zwróciła uwagę, że rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych, zazwyczaj poddane są kontrolom. Jak wiele jest trudności i wątpliwości odnośnie kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Beneficjentów świadczą zapisy korekty Wytycznych wydanych w czerwcu 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Następnie Janusz Traczyk omówił koszty określane w fazie przedprojektowej: planowane nakłady inwestycyjne, koszty kwalifikowane i wartość kosztorysową inwestycji. Znaczenie tych opracowań jest duże, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków i źródeł finansowania, a jednocześnie na tym etapie brak jest dokumentacji projektowej oraz nie ma regulacji prawnych odnośnie planowanych nakładów, które trzeba ponieść. Ta swoboda szacowania nakładów wymaga od autorów opracowań wysokich umiejętności i doświadczenia.
Referat omawiający wpływ na wyceny i rozliczenia robót ciągle znaczącej roli powszechnie stosowanych katalogów nakładów rzeczowych oraz braku systematyki opisującej jednoznacznie roboty budowlane wygłosił Piotr Montewski.
Czy jest możliwe opracowanie prawidłowych dokumentacji kosztowych w wybranych programach kosztorysowych starał się wykazać Hubert Anysz. Okazało się, że producenci programów kosztorysowych nie w pełni sprostali wymogom rozporządzeń, dotyczących przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych, a bardzo rozbudowane aplikacje wymagają dobrej ich znajomości od użytkowników.
Próbę opisania standardów wynagrodzeń w umowach o roboty podjął Mirosław Żyznowski, proponując autorskie nazewnictwo i podział umów. Warianty wynagrodzeń autor powiązał z rodzajem dokumentów opisujących zakres robót oraz wadliwością wynagrodzenia ryczałtowego.
Kontynuując zagadnienia umów Michał Goździk przybliżył umowy o podwykonawstwo, często występujące przy opracowaniu dokumentów kosztowych oraz prawo autorskie. Znajomość praw autorskich ma znaczenie przy wymaganiu Zamawiającego, żeby prace były przekazane w formacie oryginalnym programu kosztorysowego lub .pdf, podczas gdy w umowie rzadko wskazuje się te pola eksploatacji.

Referaty wzbudziły żywą i obszerną dyskusję wśród uczestników i zaproszonych gości, co pozwala na podsumowanie Konferencji następująco:
1. Należy podjąć prace nad opracowaniem klasyfikacji robót budowlanych lub wzorcami opisów robót, co wiąże się również ze znalezieniem źródeł finansowania. Z uwagi na obszerność zagadnień niezbędna jest współpraca specjalistycznych Ośrodków a Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych mogłoby pełnić rolę koordynatora prac.
2. Niejednolite i rygorystyczne podejście Instytucji Wdrażających do wycen i rozliczeń robót budowlanych stwarza wiele problemów Zamawiającym, biorąc pod uwagę indywidualny charakter zamówień, jakimi są roboty budowlane.
3. Przedstawione wzorce umów o roboty budowlane oraz dyskusja ujawniły wady i mankamenty rodzajów wynagrodzeń – ryczałtowego i kosztorysowego, należałoby opracować Ogólne Warunki Umów, do wykorzystania w obszarze zamówień publicznych.
4. Szczegółowo opracowane wnioski z Konferencji zostaną przekazane Ministerstwu Infrastruktury.

 

Informację opracowała:

mgr inż. Balbina Kacprzyk
Sekretarz naukowy Konferencji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych