Galerie zdjęć  

   
Zebranie Oddziału Poznań 22-09-2017
Zebranie Oddziału Poznań 22-09-2017
   
standardyII
   
25 konferencja w Ciechocinku - październik 2019
Ciech 2019 info 695x330
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
   

Sprawozdanie z VI Warsztatów Kosztorysowych Szczyrk 2013

„KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH A WOLNY RYNEK"

Warsztaty odbyły się w dniach 27/28.09.2013 w hotelu Olimpia LUX w Szczyrku. Zapisały się 52 osoby, na miejsce dotarło jednak tylko 46 osób z całej Polski. Warsztaty zostały dofinansowane przez Zarząd SKB, dzięki czemu odpłatność dla uczestników będących członkami SKB wynosiła tylko 70 zł.

Referaty zostały wygłoszone przez koleżanki i kolegów z oddziałów:
 •  bielskiego:
- kol. Ryszard Jakubiec, temat: „Podstawy prawne oraz rodzaje opracowań kosztorysowych
w zamówieniach nie objętych ustawą PZP na roboty budowlane, a wycena robót budowlanych"
- kol. Włodzimierz Cichewicz, temat: „Kosztorysy i wyceny dla instytucji finansujących
inwestycje, remonty oraz modernizacje"
- kol. Wanda Walczak, temat: „Elementy opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
niezbędne do wyceny robót budowlanych na wolnym rynku nie objętym ustawą PZP"
- kol. Jerzy Łakomy, temat: „Pozycje zagregowane, scalone czy pozycje szczegółowe przy
opracowaniu przedmiarów i kosztorysów - trudny wybór dla kosztorysanta"
- mec. Piotr Bożek, temat: „Rozliczanie robót budowlanych w świetle rozpraw sądowych"
 •  warszawskiego:
- kol. Balbina Kacprzyk, temat: „Standardy kosztorysowania robót budowlanych poza obszarem zamówień publicznych"
- kol. Tomasz Pytkowski, temat: „Publikowane stawki robocizny i narzuty kosztorysowe,
ich wpływ na ceny jednostkowe robót oraz porównanie do cen rynkowych"
 • krakowskiego:
- kol. Stanisław Moryc, temat: „Spojrzenie w przyszłość: BIM - Nowoczesna technologia w projektowaniu i kosztorysowaniu. Zasady opracowania przedmiarów i kosztorysów w BIM"

W referacie kol. Ryszarda Jakubca poruszone zostały tematy związane z kosztorysowaniem na wolnym rynku nie objętym ustawą PZP. Omówiono przepisy prawne, rodzaje kosztorysów oraz wskazano przykłady braku możliwości porozumienia pomiędzy wykonawcą a inwestorem przy zastosowaniu rozliczeń w formie kosztorysu powykonawczego. Poruszono także funkcje i role jakie powinien pełnić kosztorys, w tym inwestorski w procesie inwestycyjnym nie związanym z ustawą PZP. Kol. Ryszard wspomniał także o „uproszczonej" formie projektów budowlano-wykonawczych przekazywanych inwestorom przez projektantów oraz „złej jakości" publikacji, podręczników szkolnych i akademickich dot. kosztorysowania.
Następnie kol. Tomasz Pytkowski w referacie pt.: "Publikowane stawki robocizny i narzuty kosztorysowe, ich wpływ na ceny jednostkowe robót oraz porównanie do cen rynkowych" omówił aspekty wpływu stawek robocizny na ceny jednostkowe ze szczególnym uwzględnieniem zgodności
z cenami rynkowymi. Rozważania były prowadzone przy założeniu, że kalkulacja jest wykonywana metodą szczegółową przy zastosowaniu katalogów nakładów rzeczowych. W dalszej kolejności przedstawiono i omówiono przykładowe stawki robocizny publikowane na rynku. Zwrócono uwagę oraz przedyskutowano różnice w stawkach robocizny publikowanej dla poszczególnych regionów i miast oraz przez różnych wydawców. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na różne algorytmy stosowane przez wydawców do wyliczenia stawek robocizny. Podczas dyskusji na temat referatu stwierdzono, że nie należy wiązać w sposób bezpośredni stawki robocizny publikowanej w różnych wydawnictwach branżowych z wynagrodzeniem pracowników wykonujących roboty budowlano-montażowe.
Temat opracowany przez kol. Włodzimierza Cichewicza to „Kosztorysy i wyceny dla instytucji finansujących inwestycje, remonty oraz modernizacje". Autor w swym wystąpieniu przedstawił sektor bankowo-finansowy zaniedbany przez środowisko kosztorysantów. Omówił jaka panuje tam metodyka
i sposoby wykonywania kosztorysów. Wskazał na konieczne podjęcie natychmiastowych działań, opracowania reguł i procedur obliczania wartości robót budowlanych dla tego sektora, zainteresowanie instytucji finansowych współpracą i polepszeniem jakości kosztorysów.
W pierwszym dniu zajęcia zakończył mecenas Piotr Bożek. Omówił temat „Rozliczenie robót budowlanych w świetle rozpraw sądowych". Prelegent przedstawił kilka przykładów wadliwego rozliczania robót oraz zwrócił uwagę na skomplikowany proces rozliczania prac budowanych przy zawieraniu umów ryczałtowych, jeżeli dojdzie do zerwania umowy i strony spotkają się na sali sądowej.
Następny dzień rozpoczęliśmy od tematu „Pozycje zagregowane, scalone czy pozycje szczegółowe przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów – trudny wybór dla kosztorysanta", które przedstawił kol. Jerzy Łakomy. W swoim wystąpieniu autor zawarł trzy tezy:
 • Mając na uwadze sposoby kosztorysowania w UE – nieuchronność przejścia do sporządzania kosztorysów w wyższym niż to wynika z polskiej bazy nakładów rzeczowych stopniu agregacji bazującym na pojęciu „robota podstawowa".
 •  Przejściu na przygotowanie przedmiaru robót w podejściu produktowym, wykluczające narzucone w polskiej bazie nakładów rzeczowych podejście procesowo-zasobowe.
 • Konieczność przygotowania wzorcowych zestawień robót podstawowych kompatybilnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót Budowlanych z jednoczesną możliwością kompilacji cen jednostkowych z wykorzystaniem istniejącej bazy nakładów rzeczowych.
Po krótkiej dyskusji o agregacji przystąpiliśmy do następnego tematu przygotowanego przez koleżankę Wandę Walczak, która mówiła nt. „Elementów opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane niezbędne do wyceny robót budowlanych na wolnym rynku nie objętym ustawą PZP".
Autorka przypomina, że aby wyliczyć cenę za wykonanie robót budowlanych na wolnym rynku należy uzyskać opis przedmiotu zamówienia:
 • w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
 • za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
 • zgodny z oczekiwaniami i zamierzeniami inwestora,
 • uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość.
Tak naprawdę opis robót budowlanych na wolnym rynku regulują wzajemne ustalenia pomiędzy Stronami (inwestor, wykonawca) w formie umowy lub zlecenia .... oraz Prawo Budowlane.
To Strony określają wzajemnie prawa i obowiązki w formie ustnej lub pisemnej. Na etapie wstępnych rozmów, strony świadomie nie podejmują tych zagadnień, co w przypadku wystąpienia roszczeń jednej ze stron może doprowadzić do wniesienia pozwu do Sądu. By zapobiec niekorzystnym zjawiskom potrzebny jest precyzyjny i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia oraz jednoznaczne udzielanie odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania w trakcie prac związanych z wyceną.
Reasumując – w sektorze prywatnym takie będę elementy opisu przedmiotu zamówienia, o jakie osoby sporządzające wyceny będą pytać i żądać przed ostatecznym ustaleniem jego ceny! Jak widać jest to temat rzeka.
Następnym obszernym tematem przedstawionym przez kol. Balbinę Kacprzyk (Prezesa SKB) okazały się „Standardy kosztorysowania robót budowlanych poza obszarem zamówień publicznych". Można przyjąć, że standardy kosztorysowania są to wspólnie ustalone zasady kosztorysowania robót przez środowisko kosztorysantów lub narzucone przez akty prawne lub organizacje. Najbardziej znana publikacja dotycząca zagadnień kosztorysowych, którą można traktować jako przewodnik to Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych wydane przez SKB w 2005 r. Wymagają one obecnie aktualizacji
z uwagi na to, że upłynęło już sporo czasu od daty ich opublikowania. Należy je także dostosować do aktualnych potrzeb wynikających z większego znaczenia zarządzania kosztami w całym procesie inwestycyjnym. Główne cele to, że wpłyną na poprawę współpracy inwestora z wykonawcą, będą jednolitą podstawą dla producentów oprogramowania wspomagającego kosztorysowanie oraz pomocne dla Rzeczoznawców przy opracowywaniu ekspertyz i opinii. Podstawowe pytanie na które sobie odpowiedzieliśmy to w jakim zakresie można wykorzystać rozporządzenie z 18 maja 2004 r. jako podstawę do sporządzania kosztorysów inwestorskich poza zamówieniami publicznymi. Autorka uznała, że standardy powinny dotyczyć przynajmniej trzech zagadnień, a więc powinny określać:
 • formę i zakres dokumentacji kosztorysowej
 • Przedmiar/obmiar robót
 • Kalkulacje kosztorysowe.

Ostatnim tematem omawianym na tych warsztatach to „Spojrzenie w przyszłość: BIM – Nowoczesna technologia w projektowaniu i kosztorysowaniu. Zasady opracowania przedmiarów
i kosztorysów w BIM", który przedstawił kol. Stanisław Moryc. BIM jest to technologia ułatwiająca integracje systemów informatycznych wspomagających wszystkie cykle życia obiektu tj. od jego projektu przez proces inwestycyjny, aż do zakończenia użytkowania.

VI Warsztaty Kosztorysowe SZCZYRK 2013 zakończyły się w bardzo miłej i pogodnej atmosferze. Podziękowano wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji warsztatów oraz wygłosiły prelekcje. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia i zapowiedzieli przyjazd na następne szkolenia organizowane przez południowe oddziały SKB czyli bielski, krakowski i gliwicki.

Zdjęcia>>
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych