Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB - 2017 rok
Konferencja SKB - 2017 rok
   
   

Zaproszenie i materiały na Walne Zgromadzenie SKB w 2012 r.

Zapraszam na Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, które odbędzie się 22 marca 2012 r. o godz. 11:00 w Hotelu Lord, Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa SKB,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sekretarza-protokolanta,
3) zatwierdzenie porządku obrad,
4) przyjęcie regulaminu obrad,
5) wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby) i komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
6) stwierdzenie przez komisję Mandatowo-Skrutacyjną obecności upoważnionych Delegatów i ważności podejmowanych uchwał,
7) sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 r.,
8) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2011 r.,
9) dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie uchwał:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania finansowego za rok 2011,
b) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku sprawozdawczym,
c) o przeznaczeniu zysku netto za rok 2011,
d) o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu SKB,
e) o udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej SKB,
f) o kierunkach działania i planie wydatków.
11) podjęcie uchwał dotyczących kierunków i programu działania SKB,
12) sprawy wniesione,
13) podjęcie uchwał sformułowanych i wnioskowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
14) Podsumowanie i zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu przesyłam projekt regulaminu obrad. Pozostałe materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zgromadzenia, będą dostępne w siedzibie Stowarzyszenia: 00-023 Warszawa, ul. Widok 5/7/9 pok. 317 oraz na stronie internetowej SKB www.kosztorysowanie.pl. Bardzo proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zgromadzaniu
łączę koleżeńskie pozdrowienia

  mgr inż. Andrzej Warwas
Prezes
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych


REGULAMIN OBRAD
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 22 marca 2012 r.

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (dalej zwane Zgromadzeniem) zwołuje Zarząd (§ 21,ust.5 statutu),
2. W Zgromadzeniu biorą udział Delegaci wybierani (w stosunku 1:5) na zebraniach Oddziałów oraz członkowie zwyczajni SKB niezrzeszeni w terenowych Oddziałach (§ 21,ust.3 statutu). W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia lub ich przedstawiciele, oraz członkowie Oddziałów nie będący Delegatami.
3. Wszystkie dokumenty, których rozpatrzenie i zatwierdzenie leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia są udostępnione do wglądu członkom SKB od 12 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej SKB.
4. Rozpoczęcie obrad ustala się na godz. 11:00 .
5. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego (§ 21,ust.7 statutu), który prowadzi obrady i czuwa nad sprawnym i prawidłowym ich przebiegiem. Przewodniczącym Zgromadzenia nie może być wybrany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenie wybiera również sekretarza-protokolanta, który sporządza protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia.
6. Zgromadzenie wybiera komisję Mandatowo-Skrutacyjną i komisję Uchwał i Wniosków. Liczebność komisji określana jest przez Zgromadzenie. Preferowana liczebność każdej z komisji – 3 osoby.
7. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia i ważność podejmowanych jego uchwał i decyzji stwierdzana jest przez Przewodniczącego, na podstawie protokołu komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Zgromadzenie uchwala regulamin i porządek dzienny obrad. W sprawach nieujętych uchwalonym porządkiem obrad – uchwały podjąć nie można.
9. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę Delegatów i członków obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem punktu 3 § 23 statutu.
10. Na Zgromadzeniu każdy członek zwyczajny niezrzeszony w Kole lub Oddziale posiada mandat 1-głosowy. Każdy Delegat reprezentujący Oddział lub Koło dysponuje mandatem 5-głosowym (§ 21,ust.3 statutu).
11. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych. W głosowaniu liczą się tylko głosy „za" i „przeciw".
12. Wszystkie głosowania są jawne. W przypadku równej liczby głosów „za" i „przeciw" – decyduje głos oddany przez Prezesa Stowarzyszenia (§ 20,ust.4 statutu). Tajne głosowanie zarządza się w sprawach:
- wyboru lub odwołania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, albo jednego z członków tych organów.
- „votum zaufania" lub „votum nieufności" dla Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
- wyboru lub odwołania członka lub członków innego statutowego organu Stowarzyszenia, którego powołanie należy do kompetencji Zgromadzenia (§ 20,ust.2 statutu).
13. Zgromadzenie może zażądać tajnego głosowania w każdej sprawie, jeżeli taki wniosek zostanie uchwalony zwykłą większością głosów. Jeżeli tajne głosowanie w sprawach innych niż wymienione w pkt. 13, nie przyniesie rozstrzygnięcia – Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie jawne (§ 20,ust.3 statutu).
14. Większością dwóch trzecich głosów ważnie oddanych, przy obecności lub reprezentacji co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, zapadają uchwały dotyczące zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia (§ 23,ust.2 statutu).
15. Uchwały Zgromadzenia muszą być podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół. Uchwały są przechowywane w siedzibie zarządu. Na żądanie członka Stowarzyszenia, który ma w tym interes prawny, Zarząd powinien wydać mu kopię uchwały Zgromadzenia.
16. Uchwała Zgromadzenia podjęta wbrew przepisom prawa lub postanowieniom statutu może być uchylona przez Sąd na wniosek organu nadzorującego.
17. Wniosek do organu nadzorującego o unieważnienie uchwały można wnieść w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu roku od daty jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w dniu 22 marca 2012 r.

Zaproszenie i regulamin w formacie pdf>>

Materiały na Walne Zgromadzenie (aktualizacja 2012-03-20)>>

   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych