RZECZOZNAWCY - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Rzeczoznawcy

W dniu 5 grudnia 1996 r. Zarząd Stowarzyszenia uchwalił pierwszy Kodeks Rzeczoznawcy SKB, a w dniu 12 lutego 1997 roku powołał Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców, która zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi Rzeczoznawstwa, a jednym z podstawowych zadań jest m. in. organizowanie  kursów specjalistycznych kończących się komisyjnym egzaminem dla kandydatów na Rzeczoznawców, prowadzenie Rejestru Rzeczoznawców oraz opiniowanie kandydatów na Rozjemców.

Na koniec 2020 roku oficjalnie działających Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB wpisanych do Rejestru, publikowanego na stronach internetowych Stowarzyszenia były 222 osoby, a w ciągu 24 lat nadano uprawnienia 480 osobom.

Rejestr Rzeczoznawców​

Zgodnie z punktem 3.3 Regulaminu uzyskiwania uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB przyjętego 21 marca 2019 r. uchwałą nr 10/2019 Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Stowarzyszenia publikowana jest LISTA  Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB. Osoby, których nie ma na liście nie mają prawa do wykonywania czynności Rzeczoznawcy Kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB posiada kwalifikacje do wykonywania ekspertyz i opinii z zakresu kosztorysowania, wyceny i rozliczania robót budowlanych.

Aktualna lista

Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB powinni aktualizować swoją wiedzę poprzez regularny udział w konferencjach i szkoleniach. Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych na podstawie §24 pkt. 3 w nawiązaniu do §18 pkt. 2 Statutu, określa szkolenia, w których winni uczestniczyć RZECZOZNAWCY, a listę obowiązkowych szkoleń zamieszcza na stronie internetowej.

Komunikat dla Rzeczoznawców

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych informuje,
że od 1 stycznia 2021 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń dla Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB obowiązuje nowa Uchwała nr 18/2020 Zarządu SKB z dnia 23.11.2020 r.

Uchwała ws. obowiązkowych szkoleń Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB

Uchwała nr 18/2020 Zarządu SKB z dnia 23.11.2020 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń dla Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB

Kodeks etyki Rzeczoznawcy​

Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB wykonując ekspertyzy i opinie z zakresu kosztorysowania winien kierować się zasadami zawartymi w KODEKSIE ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO SKB uchwalonym w dniu 25.11.2014 r. uchwałą nr 19/2014.

Jak zostać Rzeczoznawcą

Kandydaci na Rzeczoznawców  Kosztorysowych SKB muszą spełniać warunki określone w Regulaminie UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO  SKB oraz złożyć stosowne dokumenty, w tym m.in. wniosek i kwestionariusz osobowy. Aktualnie obowiązuje Regulamin jw. przyjęty uchwałą nr 10/2019 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów i Członków SKB w dniu 21 marca 2019 r.