STOWARZYSZENIE - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Stowarzyszenie Koszorysantów budowlanych SKB

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (SKB)  jest wieloletnią organizacją, która zrzesza i kształci już drugie pokolenie kosztorysantów, a przede wszystkim podnosi kwalifikacje i umiejętności swoich członków stanowiąc dla nich silne zaplecze i oparcie edukacyjne niezbędne w praktyce kosztorysanta.

SKB jest nowoczesnym stowarzyszeniem, otwartym na nowe wyzwania, kreatywne rozwiązania i niestandardowe działania, przychylnie nastawionym do młodego pokolenia, w którym upatruje potencjał przy tworzeniu, właściwych, dla nieustannie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, standardów kosztorysowania i ich krzewieniu w środowisku budowlanych.

Struktura sieciowa SKB oparta na aktywnym funkcjonowaniu dziesięciu Oddziałów i Kół zlokalizowanych  na terenie całej Polski, a także bliska współpraca z firmami wspierającymi naszą jednostkę, umożliwia sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia i interaktywne kontakty członków w ich działalności zawodowej.

Ustawiczne kształcenie członków Stowarzyszenia poprzez czynny ich udział w corocznej Konferencji i seminariach organizowanych przez Zarząd SKB, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez poszczególne Oddziały i Koła, jak również stworzenie elitarnej grupy Rzeczoznawców Kosztorysowych przyczyniło się do systematycznego wzmacniania Stowarzyszenia na rynku i postrzegania  jej członków, jako wysokiej klasy specjalistów, zarówno przez sądy rozpatrujące sporne sprawy z zakresu budownictwa, inwestorów udzielających zamówień na roboty budowlane finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, jak i wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane.

Dążenie do najkorzystniejszych rozwiązań metodologicznych na obszarze kosztorysowania i wdrażanie ich do  stosowania w zawodowej działalności przy szacowaniu i kosztorysowaniu robót budowlanych wymagało i nadal wymaga zespołowej pracy i  zaplecza, co możliwe jest dzięki wspomnianej już strukturze Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Ustawiczna praca Stowarzyszenia na rzecz dobrych wzorców spowodowała, że SKB obecnie jest społecznym ciałem konsultacyjnym Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstw odpowiedzialnych za budownictwo.

Do osiągnięcia tej pozycji Stowarzyszenie musiało pokonać długą drogę. Powstałe w 1995 r. było odpowiedzią środowiska na zachodzące w Polsce przemiany społeczno – gospodarcze i powolne, od początku lat 80 – tych luzowanie przepisów i odchodzenie od gospodarki nakazowo – rozdzielczej. Kształtowanie się mechanizmów wolnorynkowych postawiło, nie tylko przed kosztorysantami ale całym środowiskiem budowlanych nowe potrzeby i konieczność zmian nie pasujących do nastałych realiów, standardów zawodowych.

Po okresie cen urzędowych dla budownictwa, możliwość stosowania własnej polityki cenowej przez producentów i dostawców materiałów budowlanych miało ogromny wpływ na kreowanie metod szacowania i kosztorysowania robót budowlanych, a w ślad za tym na optymalizację kosztów robót budowlanych i późniejsze ich rozliczanie.

SKB pierwszą, sztandarową  publikację wydało, we współpracy ze Zrzeszeniem Biur Kosztorysowania Budowlanego w 2001 r. pn. „Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych”. Pozycja ta dotyczyła ogólnych zasad i wzorców kosztorysowania. Nowelizacja dokonana już tylko przez SKB w 2005 r., była tak szeroka, że wydawnictwo opatrzono zmienionym tytułem  „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych”. Drugie wydanie tej pozycji funkcjonuje na rynku do dnia dzisiejszego.

Cele stowarzyszenia

 • ochrona praw zawodowych i działania na rzecz podniesienia statusu zawodu kosztorysanta,
 • wypracowywanie zasad współdziałania i form integracji środowiska kosztorysantów budowlanych,
 • tworzenie warunków do powstania ogólnopolskiego samorządu zawodowego kosztorysantów budowlanych,
 • doskonalenie i rozwój systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kosztorysantów budowlanych,
 • organizowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad środowiskowej etyki zawodowej kosztorysantów budowlanych oraz systemu kontroli ich przestrzegania.

Historia Stowarzyszenia

W dniu 6 października 1995 r. odbyło się w Warszawie na wniosek 22 członków – założycieli Założycielskie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych,  a  27 listopada 1995 roku  Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut i wpisał SKB do rejestru stowarzyszeń.Członkowie – założyciele to koleżanki i koledzy:

Wacław Baranowski, Kazimierz Bełczykowski, Krzysztof Busłowicz, Ryszard Deszczyński, Kazimierz Dukaczewski, Jerzy Frąckowiak, Henryk Hajdasz, Stanisław Henicz, Adam Kraciuk, Czesław Krzyżykowski, Elżbieta Leciejewska, Jadwiga Leszyk, Jerzy Łakomy, Krzysztof Mazur, Andrzej Nowicki, Adam Ostaszkiewicz, Zbigniew Parys, Karol Racja, Stanisław Rzegocki, Olgierd Sielewicz, Tadeusz Subotowicz i Andrzej Warwas.

Założycielskie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dokonało wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia w osobach:

Prezes Stowarzyszenia: Olgierd Sielewicz
Członkowie Zarządu: Kazimierz Bełczykowski, Kazimierz Dukaczewski, Jerzy Frąckowiak

Komisja rewizyjna w składzie: przewodniczący: Andrzej Warwas, zastępca: Czesław Krzyżykowski, sekretarz: Elżbieta Leciejewska.

Zaznaczyć należy, iż głównie dzięki sprawnej pracy władz Stowarzyszenia powstały – statut oraz do dziś funkcjonujące, aczkolwiek nieustannie adoptowane do bieżących realiów, systemy organizacji i codziennej działalności naszego Stowarzyszenia.

Dzień 22 listopada 1995 roku, w którym Stowarzyszenie rozpoczęło działalność to pierwszy dzień  planowanej, systemowej i zakrojonej na większą skalę, integracji środowiska kosztorysantów rozproszonych w jednostkach projektowania, przedsiębiorstwach wykonawczych i na różnych szczeblach administracji państwowej – środowiska, które wówczas nie posiadało jeszcze nawet statusu zawodowego. Przez lata, kolejne władze Stowarzyszenia prowadziły usilne starania zmierzające do wyłonienia zawodu kosztorysanta budowlanego w istniejącym wykazie GUS-u i nadanie mu odpowiedniej rangi. Prowadzone działania zostały uwieńczone sukcesem dopiero siedem lat później, wpisem do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod symbolem 311201 w Dzienniku Ustaw Nr 222 poz. 1868 z dnia 20 grudnia 2002 r. 

Konieczność zaistnienia oraz integracji środowiska Kosztorysantów Budowlanych zrodziła się już w latach 80-tych ubiegłego stulecia z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 28 lutego 1982 r. o cenach, obowiązującej ze zmianami aż do 2001 roku, czyli do momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

Ówczesnym inicjatorem i organizatorem  współdziałania  Kosztorysantów  był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski  i Warszawskie Centrum Postępu Techniczno – Organizacyjne Budownictwa, przy którym powstał Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych działający poprzez swoich ekspertów ulokowanych w większych ośrodkach miejskich jako punkty konsultacyjne OKRB. Większość członków – założycieli SKB to ówcześni eksperci Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych, przy czym dodać należy, że Ośrodek ten działa w firmie WACETOB sp. z o.o. do dzisiaj.

Realizując zadania statutowe, władze Stowarzyszenia dokonały połączenia corocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków z tradycyjnymi już konferencjami częstochowskimi, organizowanymi do 2007 r. przez Stowarzyszenie wspólnie z Warszawskim Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego WACETOB oraz do 2004 roku z Krajowym Związkiem Pracodawców Budownictwa.  Konferencje organizowane były zawsze na wysokim poziomie, a poprzez poruszanie zagadnień merytorycznych z którymi kosztorysanci mieli do czynienia na co dzień, przy szerokim gremium uczestników.

Poczynając od 1996 roku, tematami Konferencji były kolejno:

 • 1996 r. – Kosztorys w procesie inwestycyjnym – rola i miejsce Kosztorysanta w tym procesie
 • 1997 r. – Ceny robót budowlanych – praktyczne problemy kosztorysowania
 • 1998 r. – Ustalanie wynagrodzeń i rozliczania robót budowlanych
 • 1999 r. – Szacowanie kosztów inwestycji budowlanych
 • 2000 r. – Zamawiający i Wykonawca w procesie przygotowania oferty na roboty budowlane
 • 2001 r. – Metody kosztorysowania i zamawiania robót budowlanych po regulacjach prawnych w 2001r.
 • 2002 r. – Opis sposobu obliczania ceny oferty na roboty budowlane
 • 2003 r. – Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych dla kontraktów rozliczanych wg warunków FIDIC
 • 2004 r. – Nowe wyzwania dla zawodu kosztorysanta w procesie inwestycyjnym
 • 2005 r. – Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
 • 2006 r. – Rola kosztorysu ofertowego w realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego
 • 2007 r. – Popyt inwestycyjny i jego wpływ na ceny w budownictwie – miejsce konferencji
 • 2008 r. – Fundusze europejskie szansą na realizację inwestycji budowlanych w latach – Miejsce konferencji Licheń
 • 2010 r.- Przygotowanie inwestycji budowlanych do realizacji w zamówieniach publicznych – współdziałanie uczestników procesu inwestycyjnego – miejsce konferencji – Słok
 • 2011 r. – Praktyczne aspekty sporządzania przedmiarów i kosztorysów w zamówieniach publicznych – miejsce konferencji: Warszawa
 • 2012 r. – Ekspertyza kosztorysowa – sprawdzanie i weryfikacja przedmiotów kosztorysów w zamówieniach publicznych – miejsce konferencji: Warszawa
 • 2013 r. – Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych 2013 – miejsce konferencji: Warszawa
 • 2014 r. – Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce i na świecie – miejsce konferencji: Warszawa
 • 2015 r. – Nowe funkcje i cele kosztorysów w obszarze zamówień publicznych – miejsce konferencji – Warszawa
 • 2016 r. – Dokumenty kosztowe w procesie inwestycyjnym – miejsce konferencji – Warszawa
 • 2017 r. – Zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych dla zamawiających, inwestorów i wykonawców
 • 2018 r. – Nowe podejście do zamawiania robót budowlanych – miejsce konferencji – Warszawa
 • 2019 r. – Koniuktura i jej wpływ na ceny robót budowlanych
 • 2020 r. – w 2020 r. roku Konferencja się nie odbyła z powodu ogólnoświatowej epidemii. Organizatorzy przełożyli Konferencję pt. „ Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych” na rok 2021, a wobec niejasnej przyszłości co do rozwoju epidemii, podjęli działania mające na celu przeprowadzenie Konferencji on-line.

Kolejnym ważnym krokiem w realizacji zadań statutowych przez władze Stowarzyszenia było powołanie w dniu 12 lutego 1997 roku Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców w składzie:

przewodniczący kol. Jerzy Frąckowiak
z-ca przewodniczącego kol. Ryszard Deszczyński
sekretarz kol. Henryk Hajdasz
członek kol. Andrzej Nowicki
członek kol. Zbigniew Parys

Działania komisji kwalifikacyjnej zaowocowały organizacją specjalistycznych kursów kończących się komisyjnym egzaminem, i które to kursy prowadzone są po dzień dzisiejszy. Na koniec 2019 roku liczba nadanych uprawnień Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB wyniosła: 474.

Rok 2001 postawił przed SKB nowe wyzwania związane z nową ustawą o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. oraz koniecznością dostosowania naszego systemu projektowania i kosztorysowania do standardów Unii Europejskiej. Już w grudniu 2001 roku SKB wspólnie z działającym wówczas niezależnie Zrzeszeniem Biur Kosztorysowania Budowlanego opublikowało Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych, zawierające ogólne zasady i wzorce kosztorysowania oraz w 2003 r. Środowiskowe Zasady Obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji Budowlanych, do którego to opracowania włączyła się Izba Projektowania Budowlanego. 

Równolegle SKB zajęło się również przybliżeniem środowisku kosztorysantów budowlanych tematyki związanej z zasadami kalkulacji cen robót budowlanych wg Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów – Konsultantów FIDIC. Tematyce tej poświęcono konferencję w 2003 r. a w dniach 27-29 marca 2003 r. w Zakopanem zorganizowano seminarium wspólnie z Europejskim Instytutem Ekonomiki Rynków, na którym liczna grupa uczestników – głównie członków SKB uzyskało certyfikat – Międzynarodowe zasady realizacji inwestycji wg procedur FIDIC i Banku Światowego.

Walne Zgromadzenie z Konferencją Częstochowską w 2005 roku połączono z uroczystymi obchodami 10-lecia działalności SKB. Stowarzyszenie gromadziło wówczas 6 oddziałów oraz 5 kół terenowych. Na uroczystości 22 osoby otrzymały wyróżnienie stowarzyszeniowe z podziękowaniami za pracę na rzecz Stowarzyszenia sygnowane przez Prezesa kol. Olgierda Sielewicza. Dnia 22 lutego 2006 r. na wniosek Stowarzyszenia ówczesny Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Tomasz Czajkowski wręczył przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrne Krzyże Zasługi kol. Elżbiecie Ziaja, kol. Jadwidze Leszyk oraz kol. Jerzemu Łakomy.

Od chwili wejścia w życie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, Stowarzyszenie przy udziale przedstawicieli firm prowadzących działalność w obszarze kosztorysowania m. innymi “ORGBUD-SERWIS” Poznań, “PROMOCJA” Warszawa, “WACETOB” Warszawa w konsultacji z Departamentem Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury, przystąpiło do nowelizacji wydawanych w 2001 r. Środowiskowych Metod Kosztorysowania Robót Budowlanych. Działanie to zaowocowało wydaniem w październiku 2005 roku Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych, których drugie wydanie funkcjonuje na naszym rynku budowlanym do dnia dzisiejszego.

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 września 2007 roku, po 12 latach sprawowania najwyższej funkcji w SKB, Prezes Stowarzyszenia kol. Olgierd Sielewicz podziękował za dotychczasową współpracę nie mogąc już więcej kandydować w świetle rozwiązań statutowych. W wyniku przeprowadzonych wyborów, funkcję Prezesa objął dr inż. Janusz Tadeusz Barski a w uznaniu zasług, kol. dr inż. Olgierd Sielewicz został honorowym Prezesem SKB, którą to zaszczytną funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego.

Kolega dr inż. J.T. Barski pełnił funkcję Prezesa SKB do dnia 5 marca 2009 r., a od dnia 5 marca 2009 r. do 21 marca 2013 r. kol. mgr inż. Andrzej Warwas.

W kolejnych latach funkcję Prezesa SKB objęła kol. mgr inż. Balbina Kacprzyk, sprawując ją przez dwie kadencje, tj.  od 21 marca 2013 r. do dnia 21 marca 2019 r.

Na kolejne lata, Walne Zgromadzenie SKB wybrało, w dniu 21 marca 2019 r.  kol. mgr inż. Tomasza Pytkowskiego.

Równolegle z wytężoną i przynoszącą bardzo dobre wyniki pracą statutowych władz Stowarzyszenia, przez cały czas istnienia Stowarzyszenia  trwała również intensywna praca w rosnących w siłę Oddziałach i Kołach Stowarzyszenia. Szczególnie Oddziały terenowe wykazywały i wykazują wielką aktywność polegającą na łączeniu okresowych zebrań i spotkań członków z poszerzaniem wiedzy i kompetencji członków w zakresie kosztorysowania robót budowlanych.

 Niezależnie od organizowanych corocznie Konferencji połączonych z Walnym Zgromadzeniem, oddziały począwszy od 2005 roku przystąpiły do organizowania szkoleń i warsztatów kosztorysowych zapraszając w charakterze wykładowców lub prelegentów koleżanki i kolegów również z innych oddziałów Stowarzyszenia, specjalizujących się w tematyce objętej warsztatami. Jako przykład przytoczyć można warsztaty kosztorysowe organizowane przez Śląski Oddział SKB, a  od 2009 r.  przez trzy południowe oddziały SKB tj. Bielski, Śląski i Małopolski. Od roku 2015 warsztaty kosztorysowe organizował oddział Warszawski, a od roku 2016 również oddział Poznański.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych jest liczną grupą, do której przystąpiło łącznie 1302  członków –  zrzeszonych w 8 oddziałach i 1 kole terenowym.

Statutowe władze SKB w postaci aktualnego Zarządu to:

Prezes Zarządu SKB kol. Tomasz Pytkowski
Wiceprezes Zarządu SKB kol. Renata Niemczyk
Wiceprezes Zarządu SKB kol. Stanisław Moryc
Sekretarz Zarządu SKB kol. Ryszard Równicki
Członek Zarządu SKB kol. Hubert Anysz
Członek Zarządu SKB kol. Włodzimierz Cichewicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Krzysztof Żuchowicz,
Z-ca Przewodniczącego: Waldemar Nowak
Sekretarz: Grzegorz Edelman

Do władz Stowarzyszenia dołączył wybrany na Walnym Zgromadzeniu w 2013 r. Koleżeński Sąd Honorowy, w aktualnym składzie:

Przewodnicząca: Balbina Kacprzyk
Z-ca Przewodniczącego: Ryszard Jakubiec
Sekretarz: Małgorzata Jarlaczyk

Działająca przy władzach Stowarzyszenia od 1997 roku Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SKB kierowana obecnie przez kol. Balbinę Kacprzyk nadała tytuły Rzeczoznawców (stan na koniec 2019 roku) 474 członkom Stowarzyszenia.

Dzisiaj Stowarzyszenie to organizacja zrzeszająca liczną grupę specjalistów integrującą się w lokalnie działających strukturach. Zasłużeni Członkowie Stowarzyszenia otrzymali  po raz pierwszy w historii SKB nadawane – odznaki II stopnia – SREBNA ODZNAKA HONOROWA i  I stopnia – ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA   oraz  TYTUŁ HONOROWEGO CZŁONKA. 

Wyrazem uznania dla działalności Stowarzyszenia oraz wagi tematyki dotyczącej wycen robót budowlanych dla gospodarki narodowej jest zaszczycanie odbywających się na przestrzeni lat Konferencji, przez następujących po sobie Ministrów zajmujących się zagadnieniami budownictwa i Prezesów Urzędu Zamówień Publicznych. Nobilitacją dla Stowarzyszenia jest również czynny udział kol. Balbiny Kacprzyk, byłej Prezes SKB w pracach Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.