Prawo i opinie

Zestawienie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych oraz metod ustalania wartości inwestycji


W dniu 01.01.2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity opublikowany na stronach Urzędu Zamówień Publicznych – można pobrać poniżej:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym


Korespondencja z UZP w sprawia zamawiania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego