STANDARDY KOSZTORYSOWANIA - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych

Wprowadzenie  do wydania II

Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. Wydanie II składają się z dwóch części. Pierwsza nosi tytuł „Wartość kosztorysowa robót budowlanych”, druga “Załączniki”.

W pierwszej części znajdziemy określenia, pojęcia i definicje stosowane w kosztorysowaniu. Są one ważne, ponieważ od 12 grudnia 2001 r.  przestały obowiązywać obligatoryjne regulacje prawne z zakresu kalkulacji kosztorysowej, funkcjonujące więc obecnie przepisy wynikają jedynie z ustawy dotyczącej prawa zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych dla tej ustawy.

W części tej dużo miejsca poświęcono agregacji oraz wprowadzono definicję standardu agregacji rozumianego jako ujednolicona struktura przedmiarów i kosztorysów.

Opracowanie Polskie Standardy kosztorysowania robót budowlanych może służyć zamawiającym, którzy dysponując środkami publicznymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobligowani są do określenia sposobu  obliczania ceny za roboty budowlane (ustawa Prawo zamówień publicznych art. 36, ust. 1, pkt 12). Zamawiający mogą wykorzystać w tym celu zawartą w standardach metodologię obliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych zawierają zasady kalkulacji obejmujące podstawy, metody i formuły kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych, w tym formułę kosztów jednostkowych.

Publikacja prezentuje rodzaje kosztorysów w zależności od ich funkcji i celu, wskazuje też zalecane formy kosztorysów i ich zawartość.

Przedstawia zasady dokładności obliczeń ilości robót, zasady obliczania i prezentacji wartości kosztorysowej a także elektroniczne aspekty kosztorysowania. Ponadto, ujęto w niej zagadnienia, których zamieszczenie było konieczne z uwagi na charakter opracowania, tj. zasady szczególne ustalania cen za roboty budowlane i zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej.

Pominięto natomiast zagadnienie podatku od towarów i usług z uwagi na skomplikowany charakter  przepisów w tym zakresie.

Załączniki wchodzące w skład części drugiej zawierają formularze, standard agregacji, listę katalogów oraz regulacje prawne, które dotyczą określania przez zamawiających  wartości szacunkowej  zamówienia na roboty budowlane, jak również opisu przedmiotu zamówienia.

W drugim wydaniu Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych wprowadzono też załącznik „Zestawienie kosztów”, obejmujący nie tylko wartość kosztorysową wynikającą z kosztorysu ale także koszty dostaw i usług. Zaproponowany wzór zestawienia pozwoli na ujednolicenie podziału i wyszczególnienie elementów kosztów. 

Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych są opracowaniem kompleksowym, służącym wszystkim stronom procesu inwestycyjnego, w tym również inwestorom prywatnym.

Część I - Wartość kosztorysowa robót budowlanych

1. Określenia, pojęcia i ich definicje
2. Poziomy agregacji robót
3. Przedmiar robót
4. Rodzaje kosztorysów, ich forma i zawartość
5. Zasady kalkulacji kosztorysowej
6. Zasady szczególne ustalania cen jednostkowych robót
7. Zestawienie kosztów
8. Zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty na wykonanie robót budowlanych
10. Elektroniczne aspekty kosztorysowania i standardy nazewnictwa plików
elektronicznych

Część II - Załączniki

Formularze
Standard agregacji
Lista Katalogów
Wyciągi z aktów prawnych

Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych - Wydanie II

Wydawca: STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH

CENA: 70,00 zł plus koszt wysyłki

Promocje:
60,00 zł plus koszt wysyłki – do 30 kwietnia 2021 r.
40,00 zł plus koszt wysyłki – dla członków SKB (którzy mają opłaconą składkę łącznie z 2020 r.)

Informacje:
Wszelkich informacji i zamówienia przyjmuje: Pani Beata Wilczyńska – Kierownik biura Zarządu SKB

Kontakt:
00- 511 Warszawa, Ul. Nowogrodzka 31 lok. 327
e-mail: [email protected] www.kosztorysowanie.org.pl
tel./fax. 22 826 15 67