Statut

Statut SKB

ROZDZIAŁ I

NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁANIA

 

§ 1

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, w skrócie SKB, zwane Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/ z późniejszymi zmianami oraz z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczno-zawodową , działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie swoich członków. 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m.st. Warszawa.  

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową o celach nie zarobkowych, realizującą swoje cele w granicach obowiązujących przepisów prawa i ma za zadanie rozwiązywanie problemów środowiska kosztorysantów budowlanych. 

§ 7

Do celów Stowarzyszenia należy:

1. działanie na rzecz wyodrębnienia zawodu kosztorysanta wśród zawodów budowlanych,

2. wypracowanie zasad współdziałania i form integracji środowiska kosztorysantów budowlanych,

3. ochrona praw zawodowych i podniesienie rangi zawodu kosztorysanta budowlanego,

4. tworzenie warunków do powstania ogólnopolskiego samorządu zawodowego kosztorysantów budowlanych,

5. doskonalenie i rozwój systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kosztorysantów budowlanych,

6. organizowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad środowiskowej etyki zawodowej kosztorysantów budowlanych oraz systemu kontroli ich przestrzegania,

7. reprezentowanie członków wobec władz samorządowych, organów i instytucji centralnych oraz na forum międzynarodowym. 

§ 8

Stowarzyszenie osiąga cele określone w § 7 poprzez:

1. szerokie propagowanie idei Stowarzyszenia i integrowanie środowiska kosztorysantów budowlanych,

2. współdziałanie z organami państwa oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego budownictwa,

3. organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, prelekcji itp. o tematyce związanej z zakresem działania Stowarzyszenia,

4. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń stowarzyszeń zawodowych innych krajów, propagowanie opracowań własnych i nabytych,

5. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie poszerzania wiedzy i specjalizacji zawodowej, w tym nadawanie uprawnień rzeczoznawcy kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych,

6. tworzenie i zmiany normatywnej bazy kosztorysowej,

7. prezentowanie wobec społeczeństwa, władz i organów państwowych oraz innych organizacji – wspólnych poglądów i opinii dotyczących norm i uregulowań prawnych w zakresie kosztorysowania budowlanego,

8. promowanie osiągnięć własnych, krajowych i zagranicznych związanych z rozwojem i postępem naukowo-technicznym budownictwa,

9. współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi kosztorysantów budowlanych,

10. współuczestnictwo w działaniach innych organizacji, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków zwyczajnych,

– członków wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Osoba ta powinna posiadać przygotowanie zawodowe i odpowiedni staż pracy w zakresie kosztorysowania budowlanego.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba prawna, reprezentowana przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwa, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kosztorysowania budowlanego.

§ 11

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i opłaci wpisowe oraz składkę członkowską. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zadeklarowaniu wysokości rocznej składki członkowskiej. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. udziału we władzach Stowarzyszenia i innych kolegialnych organach powoływanych przez te władze,

2. inspirowanie działań Stowarzyszenia i korzystanie z jego doświadczeń,

3. korzystania, na preferencyjnych zasadach, ustalonych przez władze Stowarzyszenia – z wydawnictw, materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz innych form działalności Stowarzyszenia,

4. wszystkich uprawnień wynikających z niniejszego statutu. 

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

2. przestrzegania i realizacji postanowień statutu Stowarzyszenia oraz realizacji uchwał i decyzji jego władz,

3. terminowego opłacania składek i innych opłat ustalonych przez władze Stowarzyszenia,

4. uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków, o ile nie jest reprezentowany na Zgromadzeniu przez delegata Koła lub Oddziału. 

§ 16

Członek wspierający ma prawo do:

1. korzystania z pomocy organizacyjnej i usług Stowarzyszenia wg zasad określonych każdorazowo w uchwale Zarządu o przyjęciu członka,

2. inspirowania działań Stowarzyszenia i korzystania z jego doświadczeń. 

§ 17

Członek wspierający ma obowiązek terminowego wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia opłat dwustronnie uzgodnionych i określonych każdorazowo w uchwale Zarządu o przyjęciu członka.

§ 18

1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu członka ze Stowarzyszenia,

2) rozwiązania Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej,

3) wykluczenia członka uchwałą zarządu:

– wskutek nieprzestrzegania przepisów niniejszego statutu,

– w wyniku realizacji orzeczenia Koleżeńskiego Sądu Honorowego,

– nie zapłacenia składek za dwa kolejne lata.

Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania, za pośrednictwem Zarządu, do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

2. Utrata uprawnień rzeczoznawcy kosztorysowego następuje na podstawie uchwały podjętej na wniosek przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców w wypadku:

– nie opłacenia przez rzeczoznawcę składek za poprzedni rok,

– nie usprawiedliwionego nie uczestniczenia przez rzeczoznawcę w dwóch kolejnych szkoleniach obowiązkowych organizowanych przez Stowarzyszenie,

– na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

 

ROZDZIAŁ IV

USTRÓJ I WŁADZE

 

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków zwane w dalszej części Statutu również Walnym Zgromadzeniem,

2. Zarząd składający się z: Prezesa, 2 V-ce Prezesów, sekretarza i 2 członków,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Koleżeński Sąd Honorowy.

5. Poza tym Walne Zgromadzenie, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, może:

a) nadawać dożywotni tytuł: Honorowy Prezes. Honorowym Prezesem może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia, który przez okres co najmniej dwóch kadencji pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

b) przyznawać dwu-stopniową odznakę “Za zasługi dla Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych” – srebrną i złotą. Wzór oraz regulamin przyznawania odznaki opracuje i zatwierdzi Zarząd Stowarzyszenia,

c) przyznawać status Honorowego Członka SKB według regulaminu uchwalonego przez Zarząd SKB.

§ 20

1. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani tylko członkowie zwyczajni.

2. Wszystkie głosowania są jawne. Głosowanie tajne zarządza się tylko w sprawach:

– wyboru lub odwołania Zarządu, albo poszczególnych jego członków,

– “votum zaufania” lub “votum nieufności” dla Zarządu lub jego członka.

Członkowie Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu dotyczącym ich spraw.

3. Walne Zgromadzenie może zażądać tajnego głosowania w każdej sprawie, jeżeli wniosek taki zostanie uchwalony zwykłą większością głosów. Jeżeli głosowanie tajne, w sprawach innych niż wymienione w ust. 2, nie przynosi rozstrzygnięcia – Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie jawne.

4. W głosowaniach jawnych, w przypadku równej ilości głosów “za” i “przeciw” – decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Krotność kandydowania do władz Stowarzyszenia nie jest ograniczona, przy czym funkcję Prezesa, od dnia przyjęcia niniejszej uchwały, można pełnić przez dwie kadencje.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. W Walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, z głosem decydującym, wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w charakterze obserwatorów.

3. W przypadku, gdy ogólna liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100 – w Walnym Zgromadzeniu biorą udział Delegaci wybierani w Kołach i Oddziałach, w proporcji 1 Delegat na 5 członków zwyczajnych. Kadencja Delegata trwa 3 lata. Członkowie władz Stowarzyszenia, o ile nie są Delegatami, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu tylko z głosem doradczym.

4. Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków zwoływane jest nie rzadziej niż jeden raz w roku. Co 3 lata odbywa się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków – Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich delegatów i członków nie zrzeszonych w Kołach i Oddziałach co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na pisemny wniosek grupy członków liczącej co najmniej 30 osób. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Walne Zgromadzenie wybiera swojego Przewodniczącego, którym nie może być członek Zarządu lub Komisji rewizyjnej. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin obrad Zgromadzenia.

§ 22

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) ustalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności za rok ubiegły, w tym również rachunku przychodów i wydatków,

3) określanie stanowiska i publikowanie opinii i uchwał istotnych dla Stowarzyszenia, w sprawach o zasięgu ogólnokrajowym lub lokalnym,

4) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok ubiegły,

5) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów,

6) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów związanych z działalnością statutową,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i zagranicznych,

8) uchwalanie wysokości składek i kwot wpisowego członków Stowarzyszenia,

9) powoływanie członków Koleżeńskiego Sądu Honorowego,

10) podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem,

11) zatwierdzanie preliminarza wydatków, w tym wynagrodzeń na rok następny,

12) zmiana statutu Stowarzyszenia,

13) uchwalanie zakresu zobowiązań majątkowych Zarządu,

14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę delegatów i członków Stowarzyszenia obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków – dotyczące zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia – zapadają większością 2/3 głosów przy obecności lub reprezentacji co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie, o ile wszyscy delegaci i członkowie niezrzeszeni w Kołach i Oddziałach Stowarzyszenia zostali prawidłowo (zgodnie z zapisem § 21, ust.5 statutu) zawiadomieni o miejscu i terminie obrad Zgromadzenia.

§ 24

1. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

2. Zarząd stowarzyszenia ma prawo powoływania pełnomocników, którzy działają w granicach swego umocowania.

3. Zarząd podejmuje uchwały i wydaje zarządzenia obowiązujące wszystkich członków Stowarzyszenia. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 liczby jego członków. W przypadku równej ilości głosów “za” i “przeciw” – decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i wykonywanie jego uchwał,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

5) opracowanie regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia, w tym regulaminu działania Koleżeńskiego Sądu Honorowego, jednostek terenowych tj. Kół i Oddziałów oraz regulaminu pracy Zarządu i Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB,

6) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Kół i Oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych przewidzianych w statucie, których tworzenie nie jest zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia i nadawanie regulaminów ich działania,

7) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na krajowe, zagraniczne i międzynarodowe konferencje, zjazdy itp.,

8) zatrudnianie pracowników.

4. Za wykonywanie swoich czynności Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.

5. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji – Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie większej niż 1/4 składu pochodzącego z wyboru.

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia może stosowną uchwałą powołać:

1) Biuro Zarządu – dla zapewnienia sprawnej obsługi administracyjnej władz Stowarzyszenia,

2) zamiejscowe grupy terenowe tj. Koła i Oddziały – w zależności od zgłaszanych wniosków,

3) jednostki gospodarcze – w zależności od potrzeb i możliwości.

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu jednostki wym. w ust. 1, rejestruje władze jednostki, określa jej siedzibę oraz teren działania, nadaje też regulamin działalności jednostki.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na pół roku.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

6. W przypadku ustąpienia członka komisji rewizyjnej w czasie trwania kadencji – Komisji przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) wykonywanie kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia pod względem prawidłowości, gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

2) przedstawianie walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzanych kontroli,

3) zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok ubiegły.

§ 28

Komisja Rewizyjna może:

1) żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, jego organów i jednostek organizacyjnych,

2) opiniować wnioski Zarządu w sprawach podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE – ODDZIAŁY I KOŁA

 

§ 29

1. Oddziały powoływane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli na danym terenie jest co najmniej 15 członków zwyczajnych.

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Oddziału określa siedzibę oraz teren działania Oddziału.

3. Zarząd Stowarzyszenia nadaje regulamin działania Oddziału.

4. Oddział skupia Koła znajdujące się na terenie objętym jego działalnością, określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Oddziału.

§ 30

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału i może być ono zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału jeden raz w roku. Co trzy lata Walne Zebranie Członków Oddziału jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

§ 31

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek połowy liczby członków Oddziału,

c) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału winno zostać zwołane w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku, żądania lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 32

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału

– Zarząd Oddziału zawiadamia wszystkich członków pisemnie na 14 dni przed terminem zebrania. 

§ 33

Do kompetencji należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działania Oddziału, zgodnie z wytycznymi uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,

3) wybór władz Oddziału,

4) wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

5) uchwalanie instrukcji dla Delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 34

1. Wybieralną władzą wykonawczą Oddziału jest Zarząd Oddziału.

2. Kadencja władz wybieralnych Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, obecnych na Zebraniu Członków Oddziału.

4. W przypadku ustąpienia członka władz wybieralnych Oddziału w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, w wysokości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 35

1. Najwyższym organem wykonawczym Oddziału jest Zarząd Oddziału.

2. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.

4. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jego członków.

§ 36

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Oddziału,

2) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) kierowanie pracą Oddziału 

§ 37

1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło. Koła mogą wchodzić w skład struktur Oddziałów.

2. Koła powoływane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych.

3. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia zatwierdza siedzibę oraz teren działania Koła.

4. Zarząd Stowarzyszenia nadaje Kołu regulamin działania Koła.

§ 38

1. Władzą Kola jest Zebranie Koła.

2. Wybieralnym organem wykonawczym Zebrania Koła jest Zarząd Koła składający się z Przewodniczącego Koła i Zastępcy przewodniczącego oraz członka.

3. Zarząd Koła jest wybierany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 liczby członków zwyczajnych Koła. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

4. Uchwały Zebrania Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 liczby członków zwyczajnych.

5. Zebranie Kola zwołuje Zarząd nie rzadziej niż jeden raz w kwartale. Zwołanie Zebrania sprawozdawczo-wyborczego wymaga zachowania formy pisemnej i 14-dniowego terminu doręczenia.

§ 39

Do kompetencji Zebrania Koła należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz uchwał i zaleceń Zarządu Stowarzyszenia,

2) uchwalanie planu pracy Koła,

3) wybór Zarządu Koła,

4) ocena pracy Zarządu Koła i udzielenie pokwitowania z działalności za okres kadencji,

5) wybór Delegata (ów) na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia i uchwalenie instrukcji dla Delegata,

6) podejmowanie uchwały o włączeniu Koła w strukturę Oddzi 

§ 40

1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia,

2) realizacja uchwał Zebrania Koła,

3) reprezentowanie koła na zewnątrz,

4) kierowanie bieżącą pracą Koła.

2. Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI

KOLEŻEŃSKI SAD HONOROWY

 

§ 41

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia może być powołany Koleżeński Sąd Honorowy.

1. Koleżeński Sąd Honorowy składa się z 3 – 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Koleżeński Sąd Honorowy jest organem orzekającym I instancji, który na wniosek rozstrzyga spory powstałe na tle działalności Stowarzyszenia.

3. Koleżeński Sąd Honorowy dąży do polubownego załatwienia sporu. Może też orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) naganę,

c) zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 2 lat,

d) wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.

4. Wykonanie orzeczenia Koleżeńskiego Sądu Honorowego o nałożeniu kary jest realizowane przez podjęcie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie.

5. Od orzeczonej przez Sąd Koleżeński kary i uchwały zarządu Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o nałożeniu kary. Uchwala Walnego Zgromadzenia przyjęta w tej sprawie jest ostateczna.

6. Koleżeński Sąd Honorowy pracuje na sesjach (miejscowych lub wyjazdowych) wg własnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

7. Koleżeński Sąd Honorowy jest odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem.

8. Czasokres powołania składu Sądu (kadencję) określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W przypadku ustąpienia członka Koleżeńskiego Sądu Honorowego w okresie kadencji – uchwałą Zarządu Stowarzyszenia może być dokonana kooptacja składu sądu, lecz w ilości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

ROZDZIAŁ VII

RADA PROGRAMOWA

 

§ 42

1. Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia może być powołana, na czas nieokreślony, Rada Programowa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

2. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia. Maksymalna liczba członków rady nie jest ograniczona.

3. Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia pomocnym w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, składającym się z co najmniej 3 osób o uznanym autorytecie zawodowym i społecznym.

4. Rada programowa pracuje na posiedzeniach, którymi kieruje przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady. W posiedzeniach Rady uczestniczą członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

5. Rada Programowa sama ustala tematykę posiedzeń i terminarz spotkań. Rada może podejmować uchwały i formułować postulaty pod adresem Zarządu Stowarzyszenia.

6. Utrata członkostwa może nastąpić tylko w przypadku rezygnacji członka Rady z udziału w jej posiedzeniach.

 

ROZDZIAŁ VIII

FUNDUSZE I MAJĄTEK

 

§ 43

Stowarzyszenie jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 44

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpłaty z kwot wpisowych i składek członkowskich,

2) dotacje celowe lub wpłaty ze strony członków wspierających,

3) wpływy z działalności gospodarczej,

4) darowizny,

5) dotacje i subwencje, w tym również zagraniczne 

§ 45

Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia podpisują dwaj członkowie Zarządu. 

§ 46

1. Członkowie Stowarzyszenia pracują na rzecz Stowarzyszenia społecznie z wyjątkiem pracy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie, którą wykonują odpłatnie.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi i prawnymi.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem organizacyjnym Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ IX

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 47

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie w trybie § 22, pkt. l2 i § 23, ust. 2 statutu.

§ 48

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 22, pkt. 14 i § 23, ust. 2 statutu.

2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Sprawy zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia, doręczone wraz z zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu, z podaniem treści proponowanych zmian.

 

ROZDZIAŁ X

UCHWALENIE STATUTU

 

§ 49

Statut Stowarzyszenia uchwalony został przez członków-założycieli na posiedzeniu w dniu 6 października 1995 r. w Warszawie, uznanym jako pierwsze Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.