Nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii

Nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 29 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane dwa nowe rozporządzenia dotyczące opisu i szacowania wartości zamówienia w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2022 roku. Tak więc, po 17 latach, dotychczasowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2004 roku przestaną obowiązywać.

Poniżej można pobrać nowe rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Tomasz Pytkowski