Opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane - 20 czerwca 2024

Opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane - 20 czerwca 2024

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na jednodniowe szkolenie online, którego przedmiotem będą nowe zasady opisu i szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane.

Od 1 stycznia 2022 roku zamawiający stosujący przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane ustawę z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych są zobowiązani do stosowania dwóch nowych rozporządzeń, tj.:

  1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Podczas szkolenia omówione będą zapisy nowych rozporządzeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących rozporządzeń Ministra Infrastruktury z 2004 roku.

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób opracowujących opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane, w szczególności kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
  • pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za odbiór kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót od osób/firm je opracowujących,
  • osób weryfikujących kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
  • członków komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację postępowania.

Terminy szkoleń:

20.06.2024 – nowy termin

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. Przed opłaceniem szkolenia prosimy o potwierdzenie dostępności miejsc w danym terminie.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia za 1 osobę wynosi: 395,00 zł (nie jest obciążony podatkiem VAT) i obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej do pobrania), certyfikat ukończenia.

Członkowie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, którzy mają uregulowane składki członkowskie do 2022 roku włącznie otrzymują rabat w wysokości 120,00 zł.

Szkolenie jest wpisane na listę obowiązkowych szkoleń dla Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB

Dodatkowych informacji udzieli Kierownik biura Pani  Beata Wilczyńska pod tel. (22) 826-15-67 w godz.: 9:00-13:00