Sprawozdanie z zebrania SKB Poznań w dniu 28 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z zebrania SKB Poznań w dniu 28 czerwca 2013 r.

Zebranie SKB Oddział Poznań

Porządek Zebrania:

1. Przekazano ankiety tym członkom, którzy ich nie wypełnili.
2. Pan Maciej Sikorski przedstawił sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów, które odbyło się 21.03.2013r
w Warszawie. Został min. przedstawiony nowy skład Zarządu SKB , Komisji
Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Honorowego.
3. O/Poznań przesłał preliminarz kosztów dla szkolenia SKB O/Poznań do zarządu SKB.
4. Na dzień 19.09. 2013 przewidziano kolejne spotkanie SKB Oddział Poznań
5. Pan Maciej Sikorski zreferował analizę ankiet :
– problematyczne najbardziej okazały się godziny zebrań
– przedstawiono propozycje spotkań:
a. Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii – Morawsko
b. Instytut Prawa ( naprzeciw hotelu POLONEZ)
c. Impreza integracyjna – np. p. Zielonka
6. Głos zabrała p. Małgorzata Jarlaczyk mówiąc min. o tym, że Zarząd decyduje się na przekazanie środków pieniężnych na podstawie preliminarza kosztów dotyczy to np. wynajmu sali jak to miało miejsce w przypadku np. spotkanie w Szczyrku.
7. Pani M. Jarlaczyk – Na Zebraniu w dniu 20.06.br zarządów oddziałów i kół SKB poruszona została kwestia:
– małej ściągalności składek przez poszczególne oddziały i koła SKB,
– propozycja uwidocznienia się w Urzędach i Instytucjach Publicznych
– zasad finansowania działalności szkoleniowej

Protokołowała:

Małgorzata Dymalska