XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych - nowy termin 10-11 czerwca 2021

XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych - nowy termin 10-11 czerwca 2021

Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo!

Zarząd SKB zaplanował w terminie 18-19 marca 2021 roku,  XII Konferencję oraz Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków SKB. Z uwagi na obostrzenia związane z trwającą epidemią, Konferencja miała być przeprowadzona w formule hybrydowej, tj. on-line,  przy  bezpośrednim uczestnictwie w niej jedynie prelegentów i gości specjalnych.

Celem zwiększenia możliwości jej organizacji,  w grudniu 2020 roku Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu Konferencji i WZ z Hotelu Lord do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Niestety z uwagi na  III falę koronawirusa i obecne przepisy nie pozwalające na organizację Konferencji  w zaplanowanej formie, Zarząd po raz kolejny został zmuszony do przeniesienia  jej terminu na 10-11.06.2021 roku, a WZ na dzień 10.06.2021r.

Jeżeli nie będzie możliwe przeprowadzenie Konferencji w zaplanowanej formie hybrydowej, w podanym terminie zostanie przeprowadzona Konferencja on-line.  

W imieniu Zarządu SKB

Tomasz Pytkowski


W dniach 10-11 czerwca 2021 r. odbędzie się XII Konferencja SKB pt. „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”, która będzie transmitowana on-line z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Tematyka konferen­cji jest związana z usta­wą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz możliwymi zmianami w obowiązujących nadal rozporządze­niach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane z:

  • postanowieniami nowej ustawy Pra­wo zamówień publicznych mającymi wpływ na opis i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
  • propozycją zmian w rozporządze­niach Ministra Infrastruktury doty­czących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane;
  • zmianami w Prawie budowla­nym, które mogą mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia w zamówie­niach publicznych;
  • elektronizacją zamówień, w tym aspek­tów związanych z opisem i szacowa­niem wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Konferencja będzie szansą na dysku­sję oraz wymianę doświadczeń i szuka­nie najkorzystniejszych rozwiązań, któ­re powinny być zastosowane w nowych rozporządzeniach dotyczących opisu i szacowania zamówienia na roboty bu­dowlane.

Patronaci konferencji: