XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych - 10-11 czerwca 2021 - Sprawozdanie

XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych - 10-11 czerwca 2021 - Sprawozdanie

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. odbędzie się XII Konferencja SKB pt. „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”, która będzie transmitowana on-line z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Tematyka konferen­cji jest związana z usta­wą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz możliwymi zmianami w obowiązujących nadal rozporządze­niach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane z:

  • postanowieniami nowej ustawy Pra­wo zamówień publicznych mającymi wpływ na opis i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
  • propozycją zmian w rozporządze­niach Ministra Infrastruktury doty­czących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane;
  • zmianami w Prawie budowla­nym, które mogą mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia w zamówie­niach publicznych;
  • elektronizacją zamówień, w tym aspek­tów związanych z opisem i szacowa­niem wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Konferencja będzie szansą na dysku­sję oraz wymianę doświadczeń i szuka­nie najkorzystniejszych rozwiązań, któ­re powinny być zastosowane w nowych rozporządzeniach dotyczących opisu i szacowania zamówienia na roboty bu­dowlane.

______________________________________________________________________________

W dniach 10-11 czerwca 2021 roku odbyła się, nadawana on-line z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, której tematem przewodnim był „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Podjęty przez SKB temat, z uwagi na wagę zagadnień i termin obowiązywania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, spotkał się z dużym uznaniem ze strony urzędów państwowych bezpośrednio związanych z tym obszarem tematycznym, przez co Konferencja otrzymała wsparcie merytoryczne ze strony:

  • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Pana Jarosława Gowina,
  • Ministra Infrastruktury – Pana Andrzeja Adamczyka,
  • Wiceministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Pani Anny Korneckiej,
  • Prezesa Urzędu zamówień publicznych – Pana Huberta Nowaka.

Z uwagi na fakt, iż termin konferencji zbiegał się z XXV-leciem SKB na ręce Prezesa złożone zostały listy od Pana Huberta Nowaka – Prezesa UZP oraz Pana Tomasza Czajkowskiego – Redaktora Naczelnego Miesięcznika Zamówienia Publiczne DORADCA.

Pełne sprawozdanie z konferencji ….

W trakcie konferencji mieli wystąpienie członkowie wspierający SKB. Poniżej można pobrać prezentacje:

Zaprezentowany został również raport CAS o kosztach w budownictwie w latach 2016-2020 i zagadnień powiązanych. Poniżej można pobrać raport wraz z prezentacją:

Na konferencji swoje wystąpienie miał również p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Poniżej można pobrać prezentację n.t. “Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym – kalendarium doświadczeń i studium przypadku. Czy potrafimy odpowiedzialnie kalkulować ?”

Patronaci konferencji: