Sprawozdanie z warsztatów w Kołobrzegu

Sprawozdanie z warsztatów w Kołobrzegu

Po raz trzeci, Oddział SKB w Poznaniu, w dniach 23-34 listopada 2023 r. przeprowadził Warsztaty w Kołobrzegu. Tak jak we wcześniejszych latach, uczestników spotkania goszczono w  Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Politechniki Poznańskiej.

Tematem przewodnim Warsztatów były aspekty prawne w kosztorysowaniu. W pierwszym wykładzie prowadzonym on-line, Prezes Stowarzyszenia Tomasz Pytkowski omówił aktualny stan prawny w kosztorysowaniu zwracając przy tym szczególną uwagę na konieczność wprowadzenia zmian prawnych w zakresie kosztorysowania.

Mając na uwadze, ciągle zmieniające się koszty realizacji inwestycji, organizatorzy warsztatów nie zapomnieli poruszyć zagadnień związanych z dynamiką cen w budownictwie, które omówił kol. Maciej Sikorski – Przewodniczący Oddziału Poznań SKB. W swoim wystąpieniu, mając na uwadze gwałtowne zmiany cen robót budowlanych w ostatnich 2-3 latach, wykładowca nawiązał do konieczności waloryzacji zawartych kontraktów, zgodnie z przywołanymi zapisami w umowach.

Z kolei kol. Stanisław Plesiński poruszył sprawę stawianych, przez różne instytucje wymogów z zakresu sposobu wykonywania kosztorysów, stanowiących podstawę uzyskania dofinansowania. W referacie zwrócono uwagę na różne kryteria, którymi się kierują finansujące instytucje, a które często nie są zrozumiałe przez kosztorysantów.

Aspekty formalne i merytoryczne związane z kosztorysowaniem prac osuszających po szkodach zalaniowych omówili: kol. Waldemar Tokarski oraz kol. Michał Sokołowski. Nasi koledzy wskazali na problemy związane z likwidacją szkód i podejściem towarzystw ubezpieczeniowych do opracowywanych kosztorysów. W konkluzji można stwierdzić, że brak  jednolitych procedur ich weryfikacji przez ubezpieczycieli bardzo często prowadzi do sporów pomiędzy stronami.

Drugi dzień warsztatów rozpoczęło wystąpienie kol. Mirosława Świętuchowskiego, który na wielu  przykładach omówił różnice w kalkulacji cen, wynikające z stosowania różnych formuł kosztorysowych. Ponadto, przedstawiciel Oddziału w Białymstoku przypomniał definicje ceny obiektu, robót oraz czynników RMS.

Drugi referat on-line za pośrednictwem internetu wygłosił kol. Kamil Kowalczyk. Tematyka projektowania w BIM i problemy z nim związane w kosztorysowaniu wywołały ożywioną dyskusję. Wielu uczestników warsztatów, może pochwalić się już wykorzystaniem BIM w pracach kosztorysowych. Prelegent wymienił korzyści oraz problemy i zagrożenia związane z BIM w kosztorysowaniu. Jako korzyści uznał: łatwe pozyskanie ilości obmiarowych, wizualizację budynku ułatwiającą analizę przestrzenną, skrócenie czasu opracowania kosztorysu. Do zagadnień problemowych zaliczył: wysoki koszt oprogramowania BIM, niewłaściwe, często błędne modelowanie przez projektantów oraz ograniczenia wynikające pliku ifc.

Kolejny prelegent, pracownik ORGBUD-SERWIS – kol. Michał Waligórski, omówił problematykę zapisu kosztorysu w formie elektronicznej. Na wstępie scharakteryzował wszystkie dostępne formaty elektroniczne kosztorysu z których korzystają projektanci oraz kosztorysanci, po czym zaprezentował akty prawne, w których je przywołano. Następnie wykładowca próbował odpowiedzieć na pytanie, czy posiadane narzędzia wymiany danych pomiędzy programami kosztorysowymi są dla nas kosztorysantów ułatwieniem czy utrudnieniem.

Warsztaty wzbogaciły dwa wystąpienia członków wspierających. W pierwszym referacie, przedstawiciele firmy RHEINZINK wyczerpująco omówili najczęściej popełniane błędy w kosztorysowaniu prac blacharskich i wskazali na sposoby ich unikania. Jako druga, zaprezentowała się firma ORGBUD-SERWIS, przedstawiając nowy program kosztorysowy KOBRA OPTIMA, który został opracowany przez tą firmę.